Announcement on the webpage of the Slovak Academy of Sciences


Diploma and medalAnnouncement on the webpage of the Slovak Academy of Sciences (Author : Vladimír Šmihula)

Prof. Peter Moczo z Geofyzikálneho ústavu SAV prevzal Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

V stredu 9. augusta mu ju odovzdal podpredseda SAV Fedor Gömöry v prítomnosti člena Predsedníctva SAV Igora Túnyiho a členky výboru Snemu SAV Taťjany Hurtalovej z Geofyzikálneho ústavu SAV.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v histórii slovenskej geofyziky a v súčasnosti ju najvýraznejšie reprezentuje vo svete. Zaoberá sa predovšetkým vývojom metód numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu. Je zakladateľom teoretickej a výpočtovej seizmológie na Slovensku, vybudoval medzinárodne uznávanú školu v seizmológii a vychoval prakticky celú súčasnú generáciu mladých seizmológov na Slovensku. Vo svete ho pokladajú za jedného z najvýznamnejších odborníkov na numerické modelovanie šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu. Metódy založené na princípe konečných diferencií a hybridnom prístupe, ktoré so svojím tímom vyvinul, patria vo svete medzi najpresnejšie a najefektívnejšie. Tieto metódy a programy používajú odborníci v mnohých krajinách sveta – medzi nimi v USA, Kanade, Japonsku, Taliansku a ďalších.

Peter Moczo sa zúčastnil a zúčastňuje na práci v rámci viacerých významných medzinárodných projektov. Bol hosťujúcim profesorom na univerzitách v japonskom Kyote, vo francúzskom Grenobli, ako vedec pôsobil na univerzitách v Kanade a USA.

Veľa úsilia prof. Peter Moczo venoval vybudovaniu modernej Národnej siete seizmických staníc,
ktorá patrí medzi najkvalitnejšie v Európe. V súčasnosti so svojim tímom buduje Lokálnu seizmickú sieť Východné Slovensko. Je aj vedúcim Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Predsedníctvo SAV Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra udelilo prof. Petrovi Moczovi pri príležitosti životného jubilea – päťdesiatiny oslávil v marci tohto roka.


Prílohy:


Prof. Peter Moczo preberá ocenenie z rúk podpredsedu SAV Fedora Gömöryho (vľavo).Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra.